Salgsvilkår

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for kjøp av varer over Internett. Kjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, kjøpsloven, markedsføringsloven og ehandelsloven. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. Partene

Selger er Jupiter System Partner AS, Sjøgata 2, 9008 Tromsø , post@jupiter.no, 776 6663, org.nr: 947 642 081, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.
Kjøper er den virksomhet som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Dette gjelder likevel ikke der kjøper i etterkant av anskaffelsen får behov for support fra selger, som ikke skyldes tekniske forhold på selgers side. Slik support faktureres etter selgers gjeldende timepriser.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Med det tidspunkt varen blir sendt til kjøperen, forstås den dagen selger har bekreftet bestillingen og begynner å iverksette tiltak for å forberede varen til kjøper.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøper utstedt når varen sendes. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak av faktura.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har fått tilgang til den digitale tjenesten.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Leveringstidspunkt som fremgår av bestillingsløsningen kan være den perioden kjøper skal benytte løsningen i forbindelse med møte(r). Kjøper vil da få tilgang til løsningen etter det som er avtalt med selger.

7. Angrerett og avbestilling

Kjøper har ikke angrerett for sin bestilling etter at varen er sendt til kjøper. Etter at varen er sendt plikter kjøper å betale kjøpesummen til selger.

Avbestilling kan gjøres inntil varen er sendt til kjøper.

8. Forsinkelse, manglende levering og mangler – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i kjøpsloven kapittel 5 gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser mot selger.

Kjøperen må gjøre gjeldende misligholdskrav innen rimelig tid etter kontraktsbruddet ble oppdaget.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

9. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i kjøpsloven kapittel 7 gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende mot kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Selgeren må gjøre gjeldende misligholdskrav innen rimelig tid etter kontraktsbruddet ble oppdaget.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Løsningen benytter ID-porten eller SMS verifisering for sikker innlogging og identifisering av brukere. Det settes en definert sesjonstid på 7 dager, som avgjør hvor lenge en bruker kan være inaktiv før sesjonen automatisk avsluttes og brukeren må logge inn på nytt via ID-porten. 

Personvern ivaretas ved at Leverandør deler ingen data/opplysninger med tredjeparter og serverparken som benyttes er det kun leverandør som har tilgang til. 

Persondata i løsningen som navn, telefonnummer og e-post til møtedeltakerne er offentlig tilgjengelig informasjon. Brukere av løsningen kan velge å laste opp profilbilde, og dette vil da være tilgjengelig for øvrige medlemmer. Personnummer som benyttes til innlogging med ID-porten er kryptert i databasen, og dermed ikke tilgjengelig for noen. 

11. Tvister

Rettsvalg
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

Forhandlinger og mekling
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8.

Domstols- eller voldgiftsbehandling
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger og/eller mekling. 

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. 

Kundens hjemting er verneting. 

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift. 

12. Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Kunden betaler avtalt pris for den del av leveransen som var kontraktsmessig levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelse. 

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 

 

Get a free demo of DigDem

Book a free demo of DigDem to see how it works. One from our team will give you a walkthrough and answer all questions you may have. A demo is completely non-binding.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Sales director
Mobile: 902 72 600
jesper@jupiter.no

or
info@digdem.no