Ny kommunelov tillater fjernmøter

Vel overstått kommunevalg!

Høsten 2019 trer Norges nye kommunelov i kraft. En av endringene som følger med den nye loven er § 11-7 om fjernmøter. Bestemmelsen gir en generell adgang til å ha fjernmøter i folkevalgte organer. Et fjernmøte innebærer at møtedeltakerne ikke er samlet i et lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med hverandre, jf. 11-7 andre ledd.

En lovendring som tillater fjernmøter for folkevalgte organer er absolutt i tråd med samfunnsutviklingen. Vi bor i et langstrakt land, og som følge av fylkes- og kommunesammenslåingen er avstandene innad i flere fylker og kommuner blitt lengre. Samtidig er arbeidshverdagen ofte hektisk, og man blir stadig mer opptatt av at arbeidsoppgaver skal gjennomføres effektivt. Lange avstander og effektivitet går likevel ikke alltid hånd i hånd, og vi anser derfor § 11-7 som et nyttig bidrag for tidsbesparende gjennomføring av kommunale møter.

Likevel kan effektivisering noen ganger by på nye utfordringer. Det kan være stor forskjell på å gjennomføre et møte kun ved hjelp av digitale verktøy, kontra å være fysisk til stede. Men trenger denne forskjellen å være så stor?

Foto: Jorn Eriksen 

Det tror ikke vi.

DigDem vil være et veldig behjelpelig og nyttig verktøy ved gjennomføring av fjernmøter. Løsningen har integrasjon mot Aventia KommuneTV, som gjør at funksjonaliteten i DigDem vil være tilgjengelig under streamingen. Siden så mye av administrasjonen rundt møter er automatisert i løsningen, vil den i et fjernmøte sørge for at det unngås misforståelser og at alle deltakere til enhver tid er sikre på hvilket punkt det er som behandles. Hver enkelt møtedeltaker har DigDem tilgjengelig på sin foretrukne digitale flate, og kan dermed yte løsningens fulle funksjonalitet også ved fjernmøter.

Vi er glade for å kunne bidra til god gjennomføring av kommunale møter!