Personvernerklæring for DigDem (Digitalt Demokrati)

Spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen kan rettes til info@digdem.no eller tlf. 77 66 66 30, eller kontaktperson som spesifisert nederst i denne personvernerklæringen. 

Innledende

Jupiter System Partner opptrer som databehandler i tjenesten DigDem (Digitalt Demokrati). Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Jupiter samler inn og behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig i DigDem. 

Jupiter System Partner følger den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, herunder aktuelle EU-direktiver, samt bedriftens egne retningslinjer og prosedyrer for personvern.

Formål. Hvorfor vi behandler personopplysninger
DigDem er et program/app/nettsted hvor brukerne må logge seg inn for å benytte funksjonalitet som skal forenkle og digitalisere oppgavene i forbindelse med møter. Formålet med innsamlingen av personopplysninger er å tilføre løsningen informasjon som gjør at brukeren kan benytte løsningens funksjonalitet. Personopplysningene behandles i forbindelse med:
– Forberedelse, gjennomføring og etterarbeid av møter
 
Jupiter behandler bare personopplysninger etter skriftlig avtale med kunden (behandlingsansvarlig) og på måter som er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Ved innlogging i DigDem samtykker brukeren til innhenting og behandling av personopplysninger. Dette fremgår av løsningens innloggingsside, der denne personvernerklæringen er lenket. Jupiters behandling av personopplysninger er en forutsetning for kundens bruk av tjenesten DigDem.
 
Hvem som utfører behandlingen

Det er bare personer som er autorisert til å behandle personopplysninger hos databehandleren som utfører behandlingen. Alle som har tilgang til behandlingen er underlagt taushetsplikt. Tilgang gis kun i det omfanget som er nødvendig. Behandlingsansvarlig kan be databehandler om å fremlegge liste over personer som har tilgang.

Kategorier av personopplysninger

Behandlingen omfatter følgende kategorier av personopplysninger:

  • Alminnelige opplysninger som fødselsdato
  • Kontaktinformasjon som navn, adresse, e-postadresse og telefon
  • Særlige kategorier av personopplysninger i form av politisk oppfatning og partitilhørighet

Behandlingen kan omfatte innsamling, lagring, deling, lesing, sammenstilling og overføring. 

Opplysningene kan være i form av saker og tilhørende vedlegg, brev, uttalelser, notater, bilder, søknadsskjema, rapporter, faktura og andre digitale og fysiske dokumenter. 

Kategorier av registrerte

Kategorier av registrerte beror på hvem som er kjøper av DigDem og dermed hvem som skal bruke løsningen. Dette vil ofte være ansatte hos kunden, folkevalgte personer, medlemmer i den aktuelle organisasjonen, og personer som er omtalt i saker som skal behandles. 

Regler for behandlingen av personopplysninger

All behandling av personopplysninger utføres i samsvar med personvernlovgivning og forskrifter.

Ved behandling av personopplysninger vil Jupiter oppfylle sine forpliktelser:

  • overfor den opplysningene gjelder;
  • overfor offentlige myndigheter; og
  • overfor kunder og andre kontrollører enn Jupiter med hensyn til hvordan behandlingen utføres.

Disse forpliktelsene er nærmere beskrevet nedenfor.

Vedrørende den registrerte personen er det bestemmelser i den aktuelle personopplysningsloven som fastsetter betingelsene for autorisering av behandlingen. Samtykke fra den registrerte personen er vanligvis tilstrekkelig autorisasjon. Avhengig av om dataene er sensitive eller ikke, kan andre vilkår autorisere behandlingen. Jupiter er forpliktet til å gi informasjon til den registrerte personen og på forespørsel gi vedkommende tilgang til opplysningene. 

Når Jupiter yter tjenester til kunder som omfatter behandling av personopplysninger, kan en slik behandling kun skje når det foreligger et kontraktsmessig grunnlag for slik behandling. Overføring av personopplysninger til-selskaper i land utenfor EU/EØS kan bare skje når personen opplysningene gjelder eller kunden har godkjent overføringen. Et rettslig grunnlag er påkrevd for en slik overføring.

Når det gjelder behandlingen i seg selv er det forpliktelser med hensyn til datasikkerhet og intern kontroll. Organisasjonsmessige, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak skal gjennomføres for å sikre tilstrekkelig datasikkerhet. Tiltakene skal ses i forhold til sannsynligheten for og konsekvensene av ethvert brudd på sikkerheten for å hindre tap av liv eller helse, økonomiske tap eller tap av omdømme og personlig integritet. Jupiter vil slette personopplysningene når alle formålene ved behandlingen av den personlige dataen er oppfylt. Oppbevaringstiden for hver enkelt kategori av personlige data blir vurdert i lys av praktiske, tekniske og andre hensyn.

Hvem vi deler informasjon med

Informasjonen vil bli delt i Jupiter System Partner AS, som befinner seg i Norge, under sikkerhetstiltak i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen. Du kan få en kopi av denne dokumentasjonen ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

Vår kontaktinformasjon og dine rettigheter

Hvis du har spørsmål eller du ønsker å be om tilgang til eller retting av personopplysninger i postene dine, kan du kontakte oss på info@digdem.no. Du har rett til å sende inn en klage hvis du har bekymringer vedrørende måten personopplysningene dine blir behandlet på.

Samtykke til behandlingen av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake ved skriftlig meddelelse til Jupiter via info@digdem.no. Vi vil da umiddelbart slette informasjonen din. Merk at dette vil gå på bekostning av bruk av løsningen.

Du har rett til å motta dine data i et bærbart format. Ta kontakt med info@digdem.no for å gjøre dette.

Kontaktperson hos Jupiter vedrørende behandling av personopplysninger er Amanda Rydningen Engeseth. E-post amanda@jupiter.no eller tlf. 916 49 618.

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no