Personvernerklæring

Formål. Hvorfor vi innhenter denne informasjonen

Denne erklæringen beskriver hvordan Jupiter System Partner AS samler inn og behandler personopplysninger på digdem.no og i løsningen DigDem (Digitalt Demokrati). Jupiter System Partner følger den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, herunder aktuelle EU-direktiver, samt bedriftens egne retningslinjer og prosedyrer for personvern.

Personlig informasjon som samles inn via dette nettstedet brukes kun til formål som er objektivt rettferdiggjort med hensyn til bruk av Jupiter System Partner ASs tjenester. All innsamling av personopplysninger skjer basert på avgitt samtykke i forbindelse med bruk av tjenesten eller løsningen. Hvis du ikke samtykker til å oppgi personlig informasjon til Jupiter System Partner AS, kan enkelte funksjoner eller tjenester være utilgjengelige eller kommunikasjon umulig. 

Kategorier av personlige data

De personlige dataene som behandles av Jupiter System Partner AS er knyttet til ansatte, kunder og kunder av kunder, leverandører, klagere, korrespondanse, henvendelser, besøkende på Jupiter System Partner AS sine nettsider, og data som inneholder personlig informasjon som kontrolleres av noen av de som er oppført.

Jupiter System Partner AS behandler disse typene personopplysninger:

  • Personlige data på vegne av Jupiter System Partner ASs kunder 
  • Personlige data der Jupiter System Partner AS er datakontroller, som kan omfatte:
    • Personopplysninger om ansatte
    • Informasjon og vurderinger knyttet til andre kategorier av personopplysninger. Det er Jupiter System Partner ASs politikk å begrense disse dataene til å kun inneholde kontaktinformasjon, rigurøs profesjonell informasjon og informasjon vedrørende aktiviteter Jupiter System Partner AS har utført i tilknytning til de berørte personer. Jupiter System Partner AS kan samle inn, lagre, bruke og overføre personlige data for spesielt uttrykte formål når brukeren besøker Jupiter System Partner ASs internettside. Slike formål er som regel daglig drift av systemet og kommunikasjon.

Behandling kan omfatte innsamling, opptak, justering, lagring, overføring og formidling eller en kombinasjon av dette. Jupiter System Partner AS kan bruke ressurser fra datterselskaper utenfor EU-/EØS-området på en måte som anses som overføring av personopplysninger for å utføre oppgaver (blant annet støttetjenester) basert på EUs standard kontraktklausuler. I konkrete kundeforhold vil bruk av slike ressurser alltid være regulert i en databehandleravtale. Jupiter System Partner AS behandler personopplysninger både som prosessor og som kontroller, som definert i det personlige datadirektivet.

Prinsipielle regler

All behandling av personopplysninger utføres i samsvar med personvernrettigheter og forskrifter, herunder behovet for å beskytte personlig integritet og privatliv og for å sikre at personlige data er av tilstrekkelig kvalitet. Behandlingen innebærer ikke automatisert beslutningstaking.

Ved behandling av personopplysninger vil Jupiter System Partner AS oppfylle sine forpliktelser:

  • overfor den opplysningene gjelder;
  • overfor offentlige myndigheter; og
  • overfor kunder og andre kontrollører enn Jupiter System Partner AS med hensyn til hvordan behandlingen utføres.

Disse forpliktelsene er nærmere beskrevet nedenfor.

Vedrørende den registrerte personen er det bestemmelser i den aktuelle personopplysningsloven som fastsetter betingelsene for autorisering av behandlingen. Samtykke fra den registrerte personen er vanligvis tilstrekkelig autorisasjon. Avhengig av om dataene er sensitive eller ikke, kan andre vilkår autorisere behandlingen. Dessuten, er Jupiter System Partner AS forpliktet til å gi informasjon til den registrerte personen og på forespørsel gi vedkommende tilgang til opplysningene. For å sikre at personopplysningene er av tilstrekkelig kvalitet, kan mangelfulle opplysninger bli korrigert.

Når Jupiter System Partner AS yter tjenester til kunder som omfatter behandling av personopplysninger, kan en slik behandling kun skje når det foreligger et kontraktsmessig grunnlag for slik behandling. Overføring av personopplysninger til Jupiter System Partner AS-selskaper i land utenfor EU/EØS kan bare skje når personen opplysningene gjelder eller kunden har godkjent overføringen. Et rettslig grunnlag er påkrevd for en slik overføring, for eksempel en spesifikk eksportavtale.

Når det gjelder behandlingen i seg selv er det forpliktelser med hensyn til datasikkerhet og intern kontroll. Organisasjonsmessige, fysiske og tekniske sikkerhetstiltak skal gjennomføres for å sikre tilstrekkelig datasikkerhet. Tiltakene skal være i forhold til sannsynligheten for og konsekvensene av ethvert brudd på sikkerheten for å hindre tap av liv eller helse, økonomiske tap eller tap av omdømme og personlig integritet. Bruk av eksterne ressurser til å behandle personlige data kan være underlagt spesifikke bestemmelser i gjeldende personopplysninger, samt en eventuell overføring av data til andre land. Jupiter System Partner AS vil slette personopplysningene når alle formålene ved behandlingen av den personlige dataen er oppfylt. Oppbevaringstiden for hver enkelt kategori av personlige data blir vurdert i lys av praktiske, tekniske og av andre hensyn.

Hvem vi deler informasjon med

Informasjonen vil bli delt i Jupiter System Partner AS, som befinner seg i Norge, under sikkerhetstiltak i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen. Du kan få en kopi av denne dokumentasjonen ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjonen

Informasjonen din vil bli oppbevart i opptil 24 måneder, regnet fra datoen den ble innregistrert eller oppdatert.

Tilsynsprogram

For å bekrefte at Jupiter System Partner ASs behandling oppfyller kravene for databeskyttelse og personvern, vil Jupiter System Partner AS og dets selskaper gjennomføre tilsyn i henhold til Jupiter System Partner ASs standard revisjonsregime.

Vår kontaktinformasjon og dine rettigheter

Hvis du har spørsmål eller du ønsker å be om tilgang til eller retting av personopplysninger i postene dine, kan du kontakte oss på info@digdem.no.

Du har rett til å sende inn en klage hvis du har bekymringer vedrørende måten personopplysningene dine blir behandlet på.

Hvis du velger det, kan du når som helst trekke tilbake samtykket til behandlingen av personopplysninger. Vi vil da umiddelbart slette informasjonen din. I dette tilfellet, vennligst kontakt info@digdem.no.

Du kan protestere mot at opplysningene dine behandles ved direkte markedsføring, profilering, automatisk beslutningstaking eller vitenskapelige og historiske forskninger og statistikker som blir utført og som inneholder dine personlige data. Hvis du ikke ønsker å motta direkte markedsføring, vil du automatisk bli fjernet fra databasen og du vil ikke motta ytterligere markedsføringskommunikasjoner fra oss.

Du kan utøve din rett til å begrense behandlingen hvis du mener at dine personlige data er unøyaktige, at de ikke kan behandles basert på den legitime interessen nevnt ovenfor, at behandlingen skjer på ulovlig vis, og at det er nødvendig at den blir holdt for et eventuelt rettslig krav.

Du har rett til å motta dine data i et bærbart format. Ta kontakt med info@digdem.no for å gjøre dette.

Få gratis DigDem-demo

Bestill en gratis demo av DigDem for å få et innblikk i løsningen og se hvordan møter avholdes. En fra DigDem-teamet vil gi en gjennomgang og besvare dine spørsmål. Det er helt uforpliktende.

kontakt oss

Jesper Kræmer Kufaas, Salgssjef
tlf. 902 72 600
jesper@jupiter.no

Generell henvendelse
info@digdem.no